تبلیغات
جاسک اسلامی - شعر جدل بین شیعه و سنی
1390/08/18  06:37 ق.ظ
توسط: ارجمند

بین دو مکتب جدلی سالهاست             اهل بصیرت ز تعصب رهاست

عالم سنی چنین گفت به شور              شیخ قمی تا به که ای کور کور

شیعه چرا زخم زبان می زنی                طعنه به خوبان جهان می زنی

تیغ جفا بر خلفا می زنی                     طعنه به اصحاب صفا می زنی

شیعه روی رو به خرابی چرا                  شیعه کنی ذم صحابی چرا

حضرت صدیق خلیلش که بود               وصلت با او دلیلش چه بود

شیعه بگو فاتح ایران که بود                 شیعه بگو جامع قران که بود

حب علی زینت مخلوق هست             دخت علی زوجه فاروق هست

شیعه چرا خصم حمیرا شدی               دشمن با همسر طه شدی

از صفوی شیعه به وجد امده                 اصل شریعت  که ز نجد امده

شیخ قمی گفت به ان مولوی              کور تویی این همه تهمت زنی

گو سخنی معتبر ومستدل                  نی زتعصب سخنی در جدل

شیعه تولا و تبری کند                        منتقد سیلی زهرا  شود

ان که فدک راچو خلافت ربود              دشمن با حضرت زهرا نبود؟

ان که لگد بر در زهرا بکوفت                اتش خشمش دل زهرا نسوخت؟

مثل علی مومن مومن که بود            سنی بگو حضرت محسن که بود؟

سنی بگو فتنه مروان چه بود             عشق زراندوزی عثمان چه بود؟

حکم زنان ماندن در خانه بود              جنگ جمل فتنه مردانه بود؟

بدرقه با تیر حمیرا حسن                    کشته زهر نوگل زهرا حسن

شیعه صفای خلفا را ندید                   جز زعلی مهر و وفا را ندید

شیعه خوش است در پی بیداد نیست  منتقد بوذر ومقداد نیست

فخر عجم حضرت سلمان بود              یار علی یاور ایشان بود

فخر عرب حضرت عمار بود                   یار علی حیدر کرار بود


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها